دکتر فرید ذاکر به عنوان مدیرکل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد چاپ
پنجشنبه ، 11 تیر 1394 ، 10:02

tashilatetebaryبا حکمی از سوی دکتر احسانی معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر فرید ذاکر به عنوان مدیرکل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:«جناب آقای دکتر فرید ذاکر

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان منصوب می شوید.امید است، با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی و بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق باشید.

مرتضی احسانی معاون اداری و مالی»