ديدار نوروزي اعضاء ستاد استان خراسان رضوی با نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در استان هاي خراسان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
يكشنبه ، 16 فروردين 1394 ، 14:21
aezaesetad_4_480x320
ديدار نوروزي اعضاء ستاد استان خراسان رضوی با نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در استان هاي خراسان 

aezaesetad_6_480x320

aezaesetad_5_480x320

aezaesetad_3_480x320


aezaesetad_2_480x320