دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ميزبان سي و سومين جلسه كميته دانشجويي هيات امنايي استان خراسان رضوي مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 09:00

Photo8روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام-خبرنگار آنا:  در آستانه سال جديد سي و سومين جلسه كميته دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي  با حضور معاونان دانشجويي واحد ها و مراكز دانشگاهي اين استان در سالن كنفرانس دكتر خوي نژاد واحد تربت جام برگزار گرديد. دكتر عليرضا رجايي رياست دانشگاه آزاداسلامي واحد تربت جام در شروع جلسه ضمن خير مقدم و تبريك فرا رسيدن سال جديد به بيان تاريخچه  اين واحد از ابتدا تا كنون پرداخت . وي در سخنان خود با توجه به مستندات موجود به شرايط دشوار و سخت واحد تربت جام در اوايل تاسيس در سال63 اشاره نمود. وي  نقش روساي گذشته را در تاسيس و رشد و توسعه اين واحد غير قابل انگار و ستودني دانست و گفت: واحد تربت  جام در شرايطي پا به عرصه آموزش عالي كشور گذاشت كه كشور  درگير مشكلات متعدد از جمله جنگ تحميلي بود و از طرفي مردم شهرستان مرزي تربت جام  به دليل شرايط فرهنگي خاص آن زمان نگاه مثبتي به تاسيس دانشگاه در شهر خود نداشتند. دكتر رجايي افزود: در حال حاضر ظرفيت ها و قابليت هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام به گونه اي است كه ساير موسسات و مراكز آموزشي عالي شهرستان توان رقابت با اين واحد را ندارند. وي در ادامه سخنان خود فعاليت هاي حوزه دانشجويي واحدتربت جام  را با توجه به مديريت خوب آقاي حسن زاده رضايت بخش عنوان نمود و در خاتمه با تاكيد بر نياز فعلي واحد هاي دانشگاهي به  جذب هر چه بيشتر دانشجويان و ايجاد روحيه شور و نشاط در آنان،گفت: حوزه هاي دانشجويي با توجه به پتانسل هاي خود و رسالتي كه در پيش رو دارند مي توانند با تصميمات و برنامه ريزي هاي خوب راهبردي و استراتژيك ، ساير حوزه ها را در دست يابي به اين اهداف مهم كمك و ياري نمايند.در ادامه دكتر حسين پيماني زاد معاون دانشجويي واحد مشهد و رئيس كميته دانشجويي استان خراسان رضوي ضمن تشكر و قدرداني از زحمات مسئولان و كاركنان واحد تربت جام در برگزاري اين جلسه با تاكيد بر اينكه نبايد فرصت هاي موجود  را تبديل به  تهديد نمود كفت: دريافت شهريه يك فرصت است و بايد  به گونه اي برنامه ريزي داشته باشيم كه زيانده نباشيم و از طرفي فشار اقتصادي روي دانشجو نباشد. وي افزود: در حال حاضر  اداره كردن دانشگاه ها به لحاظ مالي دشوار است لذا حوزه دانشجويي بايد اين رسالت را به دوش بگيرد و كمك حال ساير حوزها باشد. دكتر پيماني زاد خاطر نشان كرد براي ايجاد منابع مستحكم مالي بايستي از قواي انديشه دانشگاهيان استفاده نمود.وي در خصوص ايجاد انگيزه و اميد در بين  دانشجويان  نيز گفت: از آنجايي كه جايگاه اجتماعي براي يك جوان مهم است بايد تصميمات گرفته شده در خصوص  فعاليت ها ي دانشجوي به گونه اي باشد تا دانشجو احساس كند كه به او بها داده شده است. رئيس كميته دانشجويي استان خراسان رضوي در خاتمه افزود:اگر دانشجويان دغدغه خاطر امكانات رفاهي را نداشته باشند بهتر مي توانند در فرايند ياد گيري حضور داشته باشند. در ادامه اين جلسه ضمن بررسي  آيين نامه ها و بخشنامه هاي يك سال اخير سازمان مركزي درحوزه دانشجويي، برنامه بلند پايه اي در خصوص سياست هاي  شركت  دانش بنيان طرح و بحث گرديد.در اين جلسه مطرح شد براي آنكه بتوان رضايت خاطر دانشجويان را جذب نمود بايد رفاه حداكثري را براي اعضاي هيئت علمي و كاركنان فراهم نماييم. همچنين در اين جلسه خاطر نشان شد رويكرد دانشگاه آزاد اسلامي  رويكرد تنفيذ اختيار و تراكم زدايي و تمركز زدايي است و در هر استاني هيئت امنا بالاترين جايگاه تصميم گيري را دارند. همچنين گفته شد واحد ها براي ايجاد منابع پايدار مالي مي توانند از هر ايده و روش قابل قبولي استفاده نمايند.

Photo9

 

Photo3

Photo2

Photo7

Photo4

 

Photo6

Photo1