شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 6 تیر 1394 ، 13:58

BAGOLرئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی امور استانی، شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در دو حوزه هیات‌های امنای استان‌ها و هماهنگی امور استان‌ها را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر حمید میرزاده در نامه‌ای خطاب به دبیران هیات‌های امنای استانی و روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌ها آورده است: به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی امور استانی دانشگاه در چارچوب مفاد بخشنامه شماره 18596/ص/94 مورخ 1394/3/24 و مصوبه شماره 721 مورخ 1391/8/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیوست شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در دو حوزه هیات‌های امنای استان‌ها و هماهنگی امور استان‌ها برای اقدام ابلاغ می‌شود.

شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای دانشگاه آزاد اسلامی

الف: حوزه هیات‌های امنای استان‌ها

1.ایجاد ارتباط و هماهنگی بین ساختار ستادی دانشگاه (سازمان مرکزی) و هیات امنای استانی و رئیس دانشگاه به منظور فعال سازی جریان و گسترش مسیرهای تبادل ایده و اندیشه بر مبنای خرد جمعی و تسهیل نظام تصمیم‌گیری.

2. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین هیات امنای هر استان با سایر استان‌ها.

3. برقراری نظم و ساختار سیستمی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مدون اعضا، مصوبات و اطلاعات مربوط به هیات‌های امنای استانی.

4. پیگیری صدور و تمدید احکام اعضای حقیقی و حقوقی هیات‌های امنای استان‌ها.

5. پیگیری برگزاری مستمر و کارشناسانه کمیسیون‌های دائمی و کمیته‌های نظارت بر مصوبات هیات‌های امنای استان‌ها و نظارت بر عملکرد آنها.

6. ایجاد هماهنگی لازم به منظور برگزاری منظم و مستمر جلسات هیات امنای استانی.

7. هماهنگی ستادی برای برنامه‌ریزی و اجرای جلسات هیات‌های امنای استانی.

8. پیگیری دستور جلسات، دعوتنامه‌ها و مصوبات هیات امنای استانی برای تایید رئیس دانشگاه.

9. بررسی مصوبات هیات امنای استانی به لحاظ تطابق با قوانین و مقررات دانشگاه آزاد از طریق مراجع ذی‌ربط در دانشگاه.

10. پیگیری تعیین نماینده برای شرکت در جلسات هیات امنای استان حسب نظر رئیس دانشگاه.

11. طبقه‌بندی مصوبات تولید شده در جلسه‌های هیات‌های امنای استانی به منظور تسهیل فرآیند تولید اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری.

مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مفصل و حلقه وصل ارتباطات امور استان‌ها و هیات های امنای استانی با معاونان و مدیران در سازمان مرکزی دانشگاه است و روسای دانشگاه‌های استانی و معاونان و مدیران دانشگاه همکاری لازم را با مرکز مذکور معمول خواهند داشت

12. همکاری در زمینه ارائه مدل‌های نظارت بر مصوبات هیات‌های امنای استانی و اخذ گزارش از کمیته نظارت هیات امنای استان حداقل دو بار در سال و ارائه آن به هیات امنای استان‌ها.

13. تصویب برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت دبیرخانه‌های هیات‌های امنای استانی.

14. بررسی و نظارت بر عملکرد دبیران هیات های امنای استانها.

15. بررسی و نظارت بر عملکرد روسای دبیرخانه هیات‌های امنای استان‌ها.

16. نظارت بر رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل‌های مرتبط با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه توسط دبیر هیات امنای استان.

17. همکاری در ارزیابی عملکرد روسای واحدهای استان‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات رئیسه دانشگاه با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی دانشگاه.

18. همکاری با معاون برنامه‌ریزی دانشگاه در جمع‌آوری عملکرد واحدها طبق فرمت‌های مصوب.

19. تنظیم صورت‌جلسات هیات‌های امنای استان‌ها و کنترل و تطبیق مصوبات با مفاد مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه و سایر قوانین و مقررات و حذف مواردی که خلاف آنهاست یا جزء وظایف هیات امنای استان نیست و آماده کردن صورت‌جلسات برای امضای رئیس دانشگاه.

20. پیگیری سایر امور مربوطه که از طرف رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ارائه گزارشات دوره‌ای بر اساس وظایف محوله به رئیس دانشگاه.

ب- حوزه هماهنگی امور استان‌ها

1.برگزاری جلسات منظم با روسای دانشگاه‌های استان برای هماهنگی، تبادل‌نظر و حل مشکلات و مسائل مختلف دانشگاه در استان‌ها در محدوده مقررات و ضوابط دانشگاه و نظارت بر تشکیل منظم و عملکرد شورای دانشگاه استان‌ها.

2. بررسی و نظارت بر عملکرد روسای دانشگاه‌های استان در حوزه وظایف هماهنگی استان و همفکری، هماهنگی و تعامل با روسای واحدهای دانشگاهی استان برای حل مشکلات و تنظیم مناسبات واحدها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات دانشگاه.

3. بررسی صلاحت انتصاب افراد پیشنهادی به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای استان.

4. نظارت بر تعیین تکلیف وضعیت افراد شاغل در ستاد هماهنگی استانی سابق و ساختمان‌ها و دفاتر و امکانات و تجهیزات در اختیار آنها توسط دبیر هیات امنای استان مطابق مقررات.

5. نظارت بر تشکیل منظم و عملکرد شوراهای تخصصی استان.

6. پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های واحدها و مراکز آموزشی استان و ارائه آن به رئیس دانشگاه.

7. تایید ماموریت و مرخصی دبیر هیات امنای استان با تعیین جانشین و نظر رئیس دانشگاه.

8. نظارت بر عملکرد هماهنگی و همکاری رئیس دبیرخانه هیات امنای استان در برگزاری شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگاه‌های استانی.

9. بررسی عملکرد و همکاری در پیشنهاد رئیس واحد مرکز استان به رئیس دانشگاه.

10. هماهنگی با استان‌ها درخصوص اجرای برنامه‌ها و دستورات رئیس دانشگاه و بخشنامه‌های صادره در سطح استان.

11. تهیه بانک اطلاعات افراد واجد شرایط برای همکاری در واحدهای استان‌ها.

12. مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مفصل و حلقه وصل ارتباطات امور استان‌ها و هیات های امنای استانی با معاونان و مدیران در سازمان مرکزی دانشگاه است و روسای دانشگاه‌های استانی و معاونان و مدیران دانشگاه همکاری لازم را با مرکز مذکور معمول خواهند داشت.

13. مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی موظف است با همکاری دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه نسبت به راه‌اندازی سایت هماهنگی برای تسریع در امور مربوط و ایجاد ارتباط الکترونیکی با همه استان‌ها و همسان‌سازی فرآیندهای مرکز مذکور اقدام کند.

14. پیگیری سایر امور مربوطه که از طرف رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ارائه گزارشات دوره‌ای بر اساس وظایف محوله به رئیس دانشگاه.