طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان، آقاي ميثم واحديان عضو محترم هيات علمي واحد بردسكن به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسكن منصوب شد.