سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان، آقاي ميثم واحديان عضو محترم هيات علمي واحد بردسكن به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسكن منصوب شد.

دبیرخانه راهبری سند تحول و تعالی استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد