یکشنبه, 10 اسفند 1399

طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان، آقاي ميثم واحديان عضو محترم هيات علمي واحد بردسكن به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسكن منصوب شد.