پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

پارک استعداد یابی و مهارت پروری

به همت مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

و

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

0k 2