یکشنبه, 10 اسفند 1399

پارک استعداد یابی و مهارت پروری

به همت مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

و

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

0k 2