جمعه, 30 مهر 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

 بازدید دکتر ناطق گلستان معاون هماهنگی و رییس دبیرخانه هیات امنای استان و هیات همراه 
از واحد سبزوار و جلسه با اعضای هیات رییسه و نماینده کارکنان و هیات علمی

photo 2021 02 07 20 58 53 3