شنبه, 04 بهمن 1399

🔹جلسه جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی (معاون محترم تحقیقات، فناوری و نوآوری و ریاست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی) با روسای محترم استانها و روسای محترم مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استانها در خصوص نحوه اجرای شیوه نامه راه اندازي و بهره برداري از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) دانشگاه

🔸با حضور رئیس محترم دبیرخانه هیات امنای خراسان رضوی و رئیس محترم مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خراسان رضوی