پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان، آقاي دكتر داوود كاوه عضو محترم هيات علمي دانشگاه به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد منصوب شد.