پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

پژوهشکده محیط‎های خشک (مشهد)
مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی (مشهد)
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی و تکوین جانوری (مشهد)
مرکز تحقیقات نوآوری در پزشکی (مشهد)
مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو (نیشابور)
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی (نیشابور)