یکشنبه, 10 مرداد 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

پژوهشکده محیط‎های خشک (مشهد)
مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی (مشهد)
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی و تکوین جانوری (مشهد)
مرکز تحقیقات نوآوری در پزشکی (مشهد)
مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو (نیشابور)
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی (نیشابور)