یکشنبه, 10 اسفند 1399

 مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی

آدرس: مشهد، خیابان چمران 15، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی استان، طبقه سوم

تلفن: 05138536009