یکشنبه, 10 اسفند 1399

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‎های مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (مستعد عضویت)