یکشنبه, 10 مرداد 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‎های مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (عضویت آزمایشی)

آزمایشگاه شیمی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (مستعد عضویت)