پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‎های مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (مستعد عضویت)