جمعه, 01 بهمن 1400

آزمایشگاه استاندارد رازی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (ISOlIEC17025)

آزمایشگاه همکار استاندارد کنترل مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (سازمان غذا و دارو)

آزمایشگاه همکار استاندارد کنترل مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (سازمان غذا و دارو)

آزمایشگاه همکار استاندارد بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد (اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی)

آزمایشگاه همکار استاندارد بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه (اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی)

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد