جمعه, 01 بهمن 1400

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‎های مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور (عضویت فعال)
مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار (عضویت آزمایشی)

آزمایشگاه شیمی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (مستعد عضویت)

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد