جمعه, 01 بهمن 1400

unnamed

دبیر هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دکتر محسن مرادی

دکترای مدیریت بازرگانی

دانشیار گروه مدیریت

 

585407b7f20b78916c465eacc9e034ec nategh min

رئیس دبیرخانه هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

دکتر احمد ناطق گلستان

دکترای مدیریت مالی

استادیار گروه مدیریت

 

کارشناس مسئول امور فرهنگی و دانشجویی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

دکتر علیرضا عبداللهی

 

کارشناس مسئول امور آموزشی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

سعید منیری

 

کارشناس مسئول امور اداری و مالی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

محمدرضا بخش امین

 

کارشناس مسئول امور پژوهشی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

مهدی مهامی

 

مسئول دبیرخانه هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

حسین کلانتر

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد