جمعه, 01 بهمن 1400

unnamed

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

دکتر محسن مرادی

دکترای مدیریت بازرگانی

دانشیار گروه مدیریت

 

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد